DMCA

Context Constrained Facial Landmark Localization Based on Discontinuous Haar-like Feature

by Xiaowei Zhao , Xiujuan Chai , Zhiheng Niu , Cherkeng Heng , Shiguang Shan
Citations:4 - 2 self