DMCA

An Error Minimizing Framework for Localizing Jammers in Wireless Networks

by Zhenhua Liu , Hongbo Liu , Wenyuan Xu , Yingying Chen