DMCA

Research Article A Comparison of Epithelial Cells, Fibroblasts, and Osteoblasts in Dental Implant Titanium Topographies

by Fu-yuan Teng , Chia-ling Ko , Hsien-nan Kuo , Jin-jia Hu , Jia-horng Lin , Ching-wen Lou , Chun-cheng Hung , Yin-lai Wang , Cheng-yi Cheng , Wen-cheng Chen