DMCA

SCIMA: A Novel Architecture for High Performance Computing

by Hiroshi Nakamura , Hideki Okawara , Taisuke Boku , Masaaki Kondo , Shuichi Sakai