DMCA

Complete genome sequence of enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 and genomic comparison with a laboratory strain K-12. DNA Res (2001)

by Tetsuya Hayashi , Kozo Makino , Makoto Ohnishi , Ken Kurokawa , Kazuo Ishii , Hideo Shinagawa
Citations:248 - 11 self