DMCA

CloudHKA: A Cryptographic Approach for Hierarchical Access Control in Cloud Computing

by Yi-ruei Chen , Cheng-kang Chu , Wen-guey Tzeng , Jianying Zhou