DMCA

Deadline Guarantee Enhanced Scheduling of Scientific Workflow Applications in Grid

Cached

Download Links

by Wei Gao , Guilin Wang , Xueli Wang , Dongqing Xie , Chaokun Yan , Huimin Luo , Zhigang Hu , Xi Li , Yanping Zhang