DMCA

Selective hardware/software memory virtualization (2011)

by Xiaolin Wang , Jiarui Zang , Zhenlin Wang , Yingwei Luo , Xiaoming Li
Venue:In Proceedings of the 7th international conference on Virtual execution environments (VEE
Citations:6 - 0 self