DMCA

ComMapReduce: An Improvement of MapReduce with Lightweight Communication Mechanisms

by Linlin Ding , Guoren Wang , Junchang Xin , Xiaoyang Wang , Shan Huang , Rui Zhang
Citations:3 - 2 self