DMCA

Article Detection of Cartilage Oligomeric Matrix Protein Using a Quartz Crystal Microbalance (2010)

by Shih-han Wang , Chi-yen Shen , Ting-chan Weng , Pin-hsuan Lin , Jia-jyun Yang , I-fen Chen , Shyh-ming Kuo , Shwu-jen Chang , Yuan-kun Tu , Yu-hsien Kao