DMCA

doi:10.1093/nar/gkm1011 NONCODE v2.0: decoding the non-coding (2007)

by Shunmin He , Changning Liu , Geir Skogerbø , Haitao Zhao , Jie Wang , Tao Liu , Baoyan Bai , Yi Zhao , Runsheng Chen