DMCA

Matrix Compactification On Orientifolds (1998)

by Pei-ming Ho , Yong-shi Wu