DMCA

PKU-NEC @ TRECVid 2011 SED: Sequence-Based Event Detection in Surveillance Video *

by Xiaoyu Fang A , Hongming Zhang B , Chi Su A , Teng Xu A , Feng Wang B , Shaopeng Tang B , Ziwei Xia A , Peixi Peng A , Guoyi Liu B , Yaowei Wang A , Wei Zeng B , Yonghong Tian A