DMCA

SinicView: An Interactive Visualization Tool for Comparison of Multiple Sequence Alignment Results

by Arthur Chun-chieh Shih , D. T. Lee , Laurent Lin , Chin-lin Peng , Shiang-heng Chen , Chun-yi Wong , Meng-yuan Chou , Tze-chang Shiao