DMCA

Informedia @ TRECVID 2010

by Huan Li , Lei Bao , Zan Gao , Arnold Overwijk , Wei Liu , Long-fei Zhang , Shoou-i Yu , Ming-yu Chen , Florian Metze , Er Hauptmann