DMCA

Evolution of DL-Lite Knowledge Bases

by Diego Calvanese , Evgeny Kharlamov , Werner Nutt , Dmitriy Zheleznyakov
Citations:37 - 18 self