DMCA

A Motion Planning Method for a Self-Reconfigurable Modular Robot (2001)

by Eiichi Yoshida , Satoshi Murata , Akiya Kamimura , Kohji Tomita , Haruhisa Kurokawa , Shigeru Kokaji
Citations:30 - 1 self