DMCA

Research Article Occupational Exposure to Formaldehyde, Hematotoxicity, and Leukemia-Specific Chromosome Changes in Cultured Myeloid Progenitor Cells Cancer Epidemiology,

by Luoping Zhang , Xiaojiang Tang , Nathaniel Rothman , Roel Vermeulen , Zhiying Ji , Min Shen , Chuangyi Qiu , Weihong Guo , Songwang Liu , Boris Reiss , Laura Beane Freeman , Yichen Ge , Alan E. Hubbard , Ming Hua , Aaron Blair , Noe Galvan , Xiaolin Ruan , Blanche P. Alter , Kerry X. Xin , Senhua Li , Lee E. Moore , Sungkyoon Kim , Yuxuan Xie , Richard B. Hayes , Mariko Azuma , Michael Hauptmann , Jun Xiong , Patricia Stewart , Laiyu Li , Hanlin Huang , Joseph F. Fraumeni , Martyn T. Smith , Qing Lan