DMCA

An Improved Genetic Algorithm for Multi-objective Flexible Job-shop Scheduling Problem

by Chaoyong Zhang A , Xiaojuan Wang B , Liang Gao C