DMCA

Linear Scaling 3D Fragment Method for Large-scale Electronic Structure Calculations (2006)

by Lin-wang Wang , Zhengji Zhao , Juan Meza