DMCA

Contractible Cliques in k-Connected Graphs (2005)

by Xiaolong Huang , Zemin Jin , Xingxing Yu , Xiaoyan Zhang