DMCA

BMC Bioinformatics Research Towards Semantic e-Science for Traditional Chinese Medicine (2007)

by Huajun Chen , Yuxin Mao , Xiaoqing Zheng , Meng Cui , Yi Feng , Shuiguang Deng , Aining Yin , Chunying Zhou , Jinming Tang , Xiaohong Jiang , Zhaohui Wu , Biomed Central , Zhaohui Wu