DMCA

Discriminant analysis with tensor representation (2005)

by Shuicheng Yan , Dong Xu , Qiang Yang , Lei Zhang , Xiaoou Tang , Hong-jiang Zhang
Venue:in Proc. IEEE Conf. Comput. Vision Pattern Recognit., 2005
Citations:53 - 13 self