DMCA

Region growing method for the analysis of functional MRI data (2003)

by Yingli Lu , A Tianzi Jiang , Yufeng Zang A
Venue:NeuroImage
Citations:17 - 2 self