DMCA

through piezoresistance measurements (2011)

Cached

Download Links

by Yiyan Peng A , Lih-sheng Turng A , Zhixiang Cui C , Robert D. Woodson D , Haimei Li C , Xiaofeng Wang C