DMCA

O. STAT3 polymorphism predicts interferon-alfa response in patients with metastatic renal cell carcinoma

Cached

Download Links

by Noriyuki Ito , Masatoshi Eto , Eijiro Nakamura , Atsushi Takahashi , Taiji Tsukamoto , Hiroshi Toma , Hayakazu Nakazawa , Yoshihiko Hirao , Hirotsugu Uemura , Susumu Kagawa , Hiroomi Kanayama , Yoshiaki Nose , Naoko Kinukawa , Tsuyoshi Nakamura , Nobuyoshi Jinnai , Toyokazu Seki , Masanobu Takamatsu , Yoshihiro Masui , Seiji Naito , Osamu Ogawa
Venue:Kanayama H, Nose Y, Kinukawa N, Nakamura T, Jinnai N, Seki T, Takamatsu M, Masui Y, Naito S
Citations:2 - 0 self