DMCA

Brake Parameter Optimization Design Based on MOEA/D

Cached

Download Links

by Yongjian Zhanga , Yi Zhangb , Xingyu Wanc , Xiaodong Zhengd