DMCA

Deepid-net: Deformable deep convolutional neural networks for object detection (2015)

by Wanli Ouyang , Xiaogang Wang , Xingyu Zeng , Shi Qiu , Ping Luo , Yonglong Tian , Hongsheng Li , Shuo Yang , Zhe Wang , Chen-change Loy , Xiaoou Tang
Venue:In CVPR
Citations:3 - 3 self