DMCA

2ndstrike: toward manifesting hidden concurrency typestate bugs (2011)

by Qi Gao , Facebook Inc , Wenbin Zhang , Zhezhe Chen , Mai Zheng , Feng Qin
Venue:in ASPLOS
Citations:17 - 4 self