DMCA

1 Quality-Driven Auction based Incentive Mechanism for Mobile Crowd Sensing

Cached

Download Links

by Yutian Wen , Jinyu Shi , Qi Zhang , Xiaohua Tian , Zhengyong Huang , Hui Yu , Yu Cheng , Senior Member , Xuemin (sherman Shen