DMCA

SENSA: Sensitivity Analysis for Quantitative Change-impact Prediction

by Haipeng Cai , Siyuan Jiang , Ying-jie Zhang , Yiji Zhang , Raul Santelices