DMCA

Z.: Exemplar-based human action pose correction (2014)

by Wei Shen , Ke Deng , Xiang Bai , Tommer Leyvand , Baining Guo , Zhuowen Tu
Venue:IEEE Trans. Cybernetics
Citations:5 - 2 self