DMCA

Inconsistency Tolerance in OWL 2 QL Knowledge and Action Bases Statement of Interest

by Diego Calvanese , Evgeny Kharlamov , Marco Montali , Dmitriy Zheleznyakov