DMCA

Improved minimum squared error algorithm with applications to face recognition (2013)

by Qi Zhu , Zhengming Li , Jinxing Liu , Zizhu Fan , Lei Yu , Yan Chen
Venue:PLOS ONE
Citations:1 - 0 self