DMCA

Putting OAC-triclustering on MapReduce

by Sergey Zudin , Dmitry V Gnatyshak , Dmitry I Ignatov