DMCA

Online learning for recency search ranking using real-time user feedback (2010)

by Taesup Moon , Lihong Li , Wei Chu , Ciya Liao , Zhaohui Zheng , Yi Chang
Venue:In CIKM
Citations:10 - 7 self