DMCA

Hydra: Large-scale social identity linkage via heterogeneous behavior modeling (2014)

Cached

Download Links

by Siyuan Liu , Shuhui Wang , Feida Zhu , Jinbo Zhang , Ramayya Krishnan
Venue:In SIGMOD’14
Citations:8 - 2 self