DMCA

Incremental and iterative reengineering towards Software Product Line: An industrial case study

by Gang Zhang , Liwei Shen , Xin Peng , Zhenchang Xing , Wenyun Zhao
Venue:ICSM
Citations:3 - 2 self