DMCA

Minimizing Energy of Integer Unit by Higher Voltage Flip-Flop: VDDmin-Aware Dual Supply Voltage Technique

by Hiroshi Fuketa , Koji Hirairi , Tadashi Yasufuku , Makoto Takamiya , Masahiro Nomura , Hirofumi Shinohara , Takayasu Sakurai