DMCA

Fast 2D-3D Registration for Navigation System of Surgical Robot

by Yumi Iwashita , Ryo Kurazume , Tsutomu Hasegawa , Kozo Konishi , Masahiko Nakamoto , Makoto Hashizume