DMCA

A Maximum Entropy Approach to Biomedical Named Entity Recognition (2004)

by Yi-feng Lin , Tzong-han Tsai , Wen-chi Chou , Kuen-pin Wu , Ting-yi Sung , Wen-lian Hsu
Venue:Proceedings of KDD Workshop on Data Mining and Bioinformatics
Citations:11 - 0 self