DMCA

Institutional Environment, Blockholder Characteristics and Ownership Concentration in China*

Cached

Download Links

by Xingqiang Du A , Zongfeng Xiu B , Jingwen Zhao , Guoqing Zhang , Zejiang Zhou , Zheng Chen