DMCA

Fixing Recurring Crash Bugs via Analyzing Q&A Sites

by Qing Gao , Hansheng Zhang , Jie Wang , Yingfei Xiong , Lu Zhang , Hong Mei