DMCA

Expression of sulfotransferase SULT1A1 in cancer cells predicts susceptibility to the novel anticancer agent NSC-743380

Cached

Download Links

by Xiao Huang , Mengru Cao , Li Wang , Shuhong Wu , Xiaoying Liu , Hongyu Li , Hui Zhang , Rui-yu Wang , Xiaoping Sun , Caimiao Wei , Keith A. Baggerly , A. Roth , Michael Wang , Stephen G. Swisher , Bingliang Fang