DMCA

Implementing Unified Access to Scientific Data from.NET Platform

by Sergey B. Berezin , Dmitriy V. Voitsekhovskiy , Vilen M. Paskonov