DMCA

A NOVEL PARTICLE SWARM OPTIMIZATION APPROACH FOR OPTIMAL REACTIVE POWER DISPATCH

by Bo Zhao , Quanyuan Jiang , Chuangxin Guo , Yijia Cao