DMCA

Towards an Open and Highly Distributed Web Information Retrieval Architecture

by Torsten Suel , Chandan Mathur , Jo-wen Wu , Jiangong Zhang , Alex Delis , Mehdi Kharrazi , Xiaohui Long , Kulesh Shanmugasundaram