DMCA

deepBase: a database for deeply annotating and mining deep sequencing data (2010)

by Jian-hua Yang , Peng Shao , Hui Zhou , Yue-qin Chen , Liang-hu Qu
Venue:Nucleic Acids Research
Citations:26 - 2 self