DMCA

LTLf Satisfiability Checking

by Jianwen Li , Lijun Zhang , Geguang Pu , Moshe Y. Vardi , Jifeng He