DMCA

Realistic Interpretation of Quantum Mechanics and Encounter-Delayed-Choice Experiment (2014)

by Gui-lu Long , Wei Qin , Zhe Yang , Jun-lin Li